Διαπίστευση, Διακρίσεις & Αναγνώριση

Διαπίστευση

Όλα τα προγράμματα σπουδών μας είναι αξιολογημένα-πιστοποιημένα από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο ΔΙΠΑΕ είναι εγγεγραμμένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR) και είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης και για την αξιολόγηση-πιστοποίηση των προγραμμάτων ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου. Η αξιολόγηση-πιστοποίηση είναι η διαδικασία διαπίστευσης κατά την οποία τα προγράμματα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης αξιολογούνται βάσει μιας σειράς κριτηρίων και προτύπων όπως ο τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών, τα προσόντα και η εμπειρία του διδακτικού προσωπικού, η δομή και το περιεχόμενο ενός προγράμματος σπουδών, οι διοικητικοί μηχανισμοί, οι εγκαταστάσεις του ιδρύματος και οι φοιτητικές υπηρεσίες. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών μας, σημαίνει ότι αυτά τα προγράμματα σπουδών πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια και πρότυπα. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών μας επιβεβαιώνει το επίπεδο τους στην Κύπρο και διεθνώς και είναι ενδεικτική της ποιότητας του Κολεγίου.

Οι τίτλοι σπουδών (πτυχίο/δίπλωμα/πιστοποιητικό) που απονέμει το American College αναγνωρίζονται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων ανώτερης εκπαίδευσης (ΚΥΣΑΤΣ). Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης. Οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται αναγνωρίζονται πλήρως και χαίρουν εκτίμησης σε μεγάλο βαθμό παγκοσμίως τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σχετικά με εργοδότηση και συνέχιση της εκπαίδευσης σε υψηλότερο επίπεδο στην Κύπρο και διεθνώς.

Διακρίσεις

Όλα τα πιο κάτω αποτελούν σημαντικές διακρίσεις στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας το εξαιρετικό επίπεδο του American College.

Erasmus Charter for Higher Education

Χάρτης Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση

Στο American College έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο χάρτης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του American College να σπουδάσουν σε ιδρύματα-εταίρους σε άλλες συμμετέχουσες χώρες ή να επωφεληθούν από πρακτική άσκηση σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Μέσω της ανταλλαγής διδακτικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού μας μπορούν να διδάξουν σε ένα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματά μας, ενώ τόσο το διδακτικό όσο και το διοικητικό προσωπικό μπορούν να επωφεληθούν από προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια που προσφέρονται από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις ή φορείς κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη.

Diploma Supplement Label

Πιστοποίηση Παραρτήματος Διπλώματος

Το American College είναι μεταξύ ενός επιλεγμένου αριθμού ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ευρώπη που έχουν λάβει πιστοποίηση για το Παράρτημα Διπλώματος. Το American College ήταν το πρώτο κολέγιο στην Κύπρο που έλαβε αυτή την πιστοποίηση. Η πιστοποίηση απονεμήθηκε για την παροχή σε κάθε απόφοιτο μας τυποποιημένου εγγράφου μαζί με τον τίτλο σπουδών του (Πιστοποιητικό, Δίπλωμα ή Πτυχίο), που περιγράφει τη φύση, το επίπεδο, το πλαίσιο και το περιεχόμενο των σπουδών που παρακολουθήθηκαν και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον απόφοιτο. Το Παράρτημα Διπλώματος βελτιώνει τη διεθνή «διαφάνεια» και διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση, βοηθώντας έτσι τους απόφοιτους να βρουν δουλειά στη διεθνή αγορά εργασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση για πιστοποίηση του Παραρτήματος Διπλώματος ήταν η υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Το ECTS είναι ένα σύστημα «με επίκεντρο το φοιτητή» που περιλαμβάνει τη συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων και στοχεύει στην επίτευξη διαφάνειας των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των μαθησιακών διαδικασιών. Ευρύτερα, στοχεύει στη διευκόλυνση του σχεδιασμού, της παράδοσης, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης των προσόντων και των ενοτήτων μάθησης καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών. Από το 2010, το American College έχει υιοθετήσει το ECTS. Τα αναλυτικά προγράμματα μας και τα προγράμματα σπουδών μας είναι πλήρως συμβατά με τα κριτήρια του ECTS και όλα τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, οι ακαδημαϊκοί κανονισμοί και άλλα έγγραφα, βασίζονται στο ECTS. Η εφαρμογή του ECTS, ανεβάζει το προφίλ του ιδρύματος, ως διαφανούς και αξιόπιστου εταίρου, σχετικά με Ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες.

Αναγνώριση

Πανεπιστήμια

Η φήμη του American College ως κολεγίου που προσφέρει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας αναγνωρίζεται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους φοιτητές μας εμπειρίες που επεκτείνονται πέρα ​​από τα τοπικά και εθνικά όρια.

Ως εκ τούτου, το Κολέγιο διατηρεί συμφωνίες, διεθνείς συνεργασίες και ισχυρούς δεσμούς με πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπου οι φοιτητές μας μπορούν να μεταφερθούν για να συνεχίσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους ή να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ και διδακτορικό).

Οι συμφωνίες αυτές πιστώνουν τους φοιτητές μας έναντι του αριθμού των πιστωτικών μονάδων που έχουν αποκτήσει ή των ετών φοίτησής τους στο κολέγιο. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μας μπορούν να σπουδάσουν για 2 χρόνια στο Κολέγιό μας και 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο ή 3 χρόνια στο Κολέγιό μας και 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και να αποκτήσουν Βρετανικό ή Αμερικάνικο Πτυχίο.

Οι συμφωνίες που διατηρούμε διασφαλίζουν την απόκτηση πτυχίου βρετανικού ή αμερικανικού πανεπιστημίου στον μικρότερο δυνατό χρόνο και στο χαμηλότερο κόστος.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα πανεπιστήμια με τα οποία διατηρούμε συμφωνία ή που έχουν δεχτεί φοιτητές μας για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές:

Europe
Finland
Ireland
Netherlands
Switzerland
Switzerland
Spain
Australia
Canada
United Kingdom
United States of America

Επαγγελματικά Σώματα

Το American College διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τα παρακάτω έγκριτα επαγγελματικά σώματα σε όλη την Κύπρο. Αυτοί οι δεσμοί έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσω της συμμετοχής των φοιτητών μας σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται από αυτά τα επαγγελματικά σώματα, μέσω της συμμετοχής των μελών του διδακτικού προσωπικού μας σε συνέδρια που διοργανώνονται από αυτά τα επαγγελματικά σώματα και μέσω άλλων δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό για το ακαδημαϊκό μας προσωπικό να διατηρεί δεσμούς με επαγγελματίες του κλάδου και να μαθαίνει τις νέες τάσεις. Επιπλέον, η συμμετοχή των φοιτητών μας σε διαγωνισμούς βελτιώνει τις δεξιότητές τους και τους παρέχει πολύτιμη εμπειρία.

Εταιρείες

Το American College διατηρεί ισχυρές σχέσεις με κορυφαίες εταιρείες στην Κύπρο, έτσι οι απόφοιτοί μας έχουν καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Οι παρακάτω εταιρείες έχουν συμμετάσχει σε αρκετές Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει το American College και έχουν εργοδοτήσει φοιτητές ή αποφοίτους του American College.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό