Μεταφορά πιστωτικών μονάδων

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μάθηση/εκπαίδευση ή σπουδές πριν αρχίσουν τις σπουδές τους στο American College, είτε πρόκειται για πιστοποιημένη μάθηση είτε για άτυπη μάθηση, μπορούν να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες στο πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσουν στο American College (δηλαδή να εξαιρεθούν από τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες), μειώνοντας έτσι την περίοδο σπουδών τους για απόκτησης τίτλου σπουδών. Πιστοποιημένη μάθηση είναι η μάθηση για την οποία οι φοιτητές έχουν αποκτήσει επίσημο τίτλο, για παράδειγμα σπουδάζοντας σε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, πιστοποιητικό κρατικού προγράμματος εξετάσεων ή επιτυχίας σε εξετάσεις εξεταστικού φορέα ή επαγγελματικού σώματος. Η άτυπη μάθηση είναι η μάθηση που επιτυγχάνεται εκτός επίσημου περιβάλλοντος μάθησης, για παράδειγμα μάθηση που αποκτάται ως μέρος της εργασιακής εμπειρίας, εθελοντικής εργασίας ή ως μέρος ενός μαθήματος κατάρτισης για το οποίο οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν λάβει κάποιο επίσημο πιστοποιητικό. Οι πιστωτικές μονάδες μπορούν να μεταφερθούν υπό τον όρο ότι είναι σχετικές και μπορούν να τεκμηριωθούν. Οι μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες μπορεί να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μαθήματα του American College ή ως πιστωτικές μονάδες σε συγκεκριμένες κατηγορίες (μαθήματα γενικής εκπαίδευσης, μαθήματα κορμού επιχειρηματικότητας, μαθήματα ειδίκευσης κ.λπ.). Όπου οι πιστωτικές μονάδες που θα μεταφερθούν από διαφορετικές πηγές αφορούν ίδια μάθηση, μπορούν να μεταφερθούν μόνο μία φορά (από μία πηγή).

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα στα Αγγλικά μαζί με την Αίτησή τους για Μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων (μπορεί να παραληφθεί από το Γραφείο Εισδοχής) και το τέλος Αίτησης για Μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων:

 1. επίσημο αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας και
 2. αναλυτική περιγραφή ή αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος που ολοκληρώθηκε.

Σημειώσεις:

 1. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μεταφοράς πιστωτικών μονάδων από Κρατικά Προγράμματα Εξετάσεων, Εξεταστικού Φορέα ή Επαγγελματικού Σώματος, οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό του προσόντος που αποκτήθηκε ή της επιτυχούς εξέτασης. Επιπλέον, πρέπει να υποβάλουν λεπτομερή περιγραφή ή αναλυτικό πρόγραμμα που να σχετίζεται με το προσόν που αποκτήθηκε ή την επιτυχή εξέταση.
 2. Στην περίπτωση μεταφοράς πιστωτικών μονάδων από άτυπη μάθηση, οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν ένα χαρτοφυλάκιο που να τεκμηριώνει τη μάθηση που επιτεύχθηκε.

Η επίσημη έκθεση αξιολόγησης μεταφοράς των πιστωτικών μονάδων μπορεί να δοθεί σε έναν φοιτητή πριν από την εισδοχή του, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει υποβάλει εγκαίρως όλα τα πιο πάνω. Οι φοιτητές που δεν υποβάλουν Αίτηση Μεταφοράς Πιστωτικών μονάδων μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα (όπως περιγράφονται πιο πάνω) με την Αίτησή τους για Εισδοχή, μπορούν να το κάνουν κατά την εγγραφή τους στο Κολέγιο, αλλά όχι αργότερα από το τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού τους εξαμήνου. Οι φοιτητές που υποβάλουν αίτηση για μεταφορά Πιστωτικών μονάδων μετά την εισδοχή τους στο Κολέγιο πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στον Διευθυντή Διοίκησης. Ωστόσο, οι φοιτητές προτρέπονται να υποβάλουν αίτηση για μεταφορά πιστωτικών μονάδων πριν από την πρώτη εγγραφή τους σε μαθήματα ώστε να αποφύγουν την εγγραφή τους σε μαθήματα από τα οποία μπορεί να εξαιρεθούν.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται επικύρωση των πιστωτικών μονάδων με τη μορφή προφορικών ή γραπτών εξετάσεων. Το American College δέχεται επίσης επίσημες αξιολογήσεις από το «World Education Service» ή άλλες εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες αξιολόγησης για εκπαίδευση που έχει ολοκληρωθεί σε άλλα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο.

Οι μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή με τον βαθμό “TR”. Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που φέρουν τα μαθήματα που έχουν μεταφερθεί δεν συνυπολογίζεται στη Συνολική Μέση Βαθμολογία. Στην περίπτωση μεταφοράς πιστωτικών μονάδων από σπουδές κινητικότητας φοιτητών Erasmus+, οι μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή με τον βαθμό «P» (Pass). Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που φέρουν τα μαθήματα που έχουν μεταφερθεί δεν συνυπολογίζεται στη Συνολική Μέση Βαθμολογία. Στην περίπτωση μεταφοράς πιστωτικών μονάδων με εξέταση, ο βαθμός δίνεται με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης, σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης του Κολεγίου και εμφανίζεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή. Επιπλέον, ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που φέρουν και ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που αποκτήθηκε για αυτά τα μαθήματα συνυπολογίζονται στη Συνολική Μέση Βαθμολογία.

Οι φοιτητές που έχουν μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μονάδων ECTS που έχουν μεταφέρει θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 30, 60, 120, 60 ECTS στο Κολέγιό μας προκειμένου να είναι δικαιούχοι για απόκτηση πιστοποιητικού, διπλώματος, πτυχίου ή μάστερ από το American College αντίστοιχα.

Πιστωτικές μονάδες που αποκτήθηκαν σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης (κολέγια και πανεπιστήμια)

Οι πιστωτικές μονάδες που έχουν αποκτηθεί σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης (κολέγια και πανεπιστήμια) ή σε αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης δύναται να μεταφερθούν στο American College. Το American College μπορεί να υπογράψει συμφωνίες για την αμοιβαία μεταφορά πιστωτικών μονάδων με άλλα κολέγια και πανεπιστήμια.

Πιστωτικές Μονάδες από εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οι φοιτητές δύναται να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες από εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαίδευση μέσω διαδικτύου ή αναγνωρισμένων μαθημάτων μέσω αλληλογραφίας που προσφέρονται από άλλα κολέγια και πανεπιστήμια.

Πιστωτικές Μονάδες από σπουδές μέσω κινητικότητας φοιτητών Erasmus+

Το Κολλέγιο απονέμει πιστωτικές μονάδες σε φοιτητές του που σπουδάζουν στο εξωτερικό για ένα ή περισσότερα ακαδημαϊκά εξάμηνα στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας φοιτητών Erasmus+. Τα μαθήματα που παρακολουθούν οι φοιτητές στο ίδρυμα υποδοχής είναι προσυμφωνημένα μεταξύ του American College, του ιδρύματος υποδοχής και του φοιτητή. Ως εκ τούτου, τα μαθήματα που παρακολουθούνται και ολοκληρώνονται επιτυχώς από τους φοιτητές θεωρούνται ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών των φοιτητών στο American College και τυγχάνουν της πλήρης ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

Πιστωτικές Μονάδες από Κρατικά Προγράμματα Εξετάσεων, Εξεταστικούς Φορείς και Επαγγελματικά Σώματα

Μπορούν να μεταφερθούν πιστωτικές μονάδες για προσόντα και πιστοποιητικά επιτυχίας σε εξετάσεις κρατικών προγραμμάτων εξετάσεων, εξεταστικών φορέων ή επαγγελματικών σωμάτων όπως τα ακόλουθα:

 • American College Testing – Proficiency Examination Program (PEP)
 • College Board – Advanced Placement (AP) Program
 • College Board – College Level Examination Program (CLEP)
 • General Certificate of Education (GCE) – A level and AS and selected O level and IGCSE
 • LCCI International Qualifications
 • European Computer Driving Licence (ECDL)
 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
 • Certified Accounting Technician (CAT)
 • Association of Accounting Technician’s (AAT)
 • Chartered Banker Institute qualifications
 • The Chartered Institute of Marketing (CIM)
 • Communications Advertising and Marketing (CAM) Education Foundation
 • Association of Business Executives (ABE)

Η πιο πάνω λίστα δεν είναι εξαντλητική συνεπώς και άλλα παρόμοια προσόντα ή πιστοποιητικά επιτυχίας σε εξετάσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτά για μεταφορά πιστωτικών μονάδων.

Πιστωτικές Μονάδες με εξέταση

Το Κολέγιο μπορεί να μεταφέρει πιστωτικές μονάδες με εξετάσεις σε διάφορα μαθήματα. Οι φοιτητές που επιθυμούν να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες μέσω εξετάσεων πρέπει να υποβάλουν γραπτή αίτηση στον Διευθυντή Διοίκησης και πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν καλύψει το αναλυτικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου μαθήματος ή μαθημάτων.

Μονάδες από άτυπη μάθηση

Είναι δυνατό να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες από μάθηση που επιτυγχάνεται εκτός επίσημου περιβάλλοντος μάθησης, για παράδειγμα μάθηση που αποκτήθηκε ως μέρος εργασιακής εμπειρίας, εθελοντικής εργασίας ή ως μέρος ενός μαθήματος κατάρτισης για το οποίο οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν αποκτήσει κάποιο επίσημο πιστοποιητικό. Η άτυπη μάθηση αφορά δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες που αποκτώνται μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων. Οι πιστωτικές μονάδες μεταφέρονται για τη μάθηση ή τα επιτεύγματα που επιτυγχάνονται μέσω τέτοιων άτυπων μαθησιακών δραστηριοτήτων παρά για τις ίδιες τις δραστηριότητες. Για τέτοιες μεταφορές πιστωτικών μονάδων θα πρέπει να υποβληθεί ένα χαρτοφυλάκιο που να τεκμηριώνει τη μάθηση που έχει επιτευχθεί.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό