ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 2022 – 2023 – Ελλάδα

ΒΗΜΑ 1 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει να στείλει τα πιο κάτω μαζί με το μη επιστρεπτέο τέλος αίτησης εισδοχής (βλέπε έντυπο «Δίδακτρα και Τέλη Για Φοιτητές από Ελλάδα») στο email του Γραφείου Εισδοχής (admissions@ac.ac.cy):

  1. Αντίγραφο συμπληρωμένης Αίτησης Εισδοχής (Application for Admission Form),
  2. Αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας (μόνο τη/τις σελίδα/ες με τη φωτογραφία, προσωπικά στοιχεία και υπογραφή),
  3.  Αντίγραφο απολυτηρίου αναγνωρισμένου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης ή άλλου ισοδύναμου προσόντος (π.χ. GCE A Levels, International Baccalaureate),
  4. Αντίγραφο αναγνωρισμένου πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισοδύναμου προσόντος (ισχύει μόνο για μεταπτυχιακά προγράμματα),
  5. Αντίγραφο δελτίου ακαδημαϊκής επίδοσης (transcript of academic record) (ισχύει μόνο για μεταπτυχιακά προγράμματα), και
  6. Αντίγραφο δύο συμπληρωμένων εντύπων συστάσεων (reference forms) από π.χ. νυν ή πρώην εργοδότες ή/και καθηγητές (ισχύει μόνο για μεταπτυχιακά προγράμματα).

Αφού το Γραφείο Εισδοχής λάβει τα πιο πάνω και δεδομένου ότι ο υποψήφιος φοιτητής πληροί τα κριτήρια εισδοχής, στέλνει στον υποψήφιο επιστολή αποδοχής μαζί με το έντυπο Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων φοίτησης.

BHMA 2 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Όταν ο υποψήφιος φοιτητής λάβει την επιστολή αποδοχής θα πρέπει να στείλει στο Γραφείο Εισδοχής, American College, Τ.Θ. 22425, 1521 Λευκωσία, Κύπρος τα πιο κάτω:

  1.  Τα έγγραφα 1, 5 και 6 του βήματος 1 σε πρωτότυπη μορφή,
  2. Πιστοποιημένο αντίγραφο του πρωτότυπου των εγγράφων 3 και 4 του βήματος 1,
  3. Μία φωτογραφία (διαστάσεων διαβατηρίου), και
  4. Πρωτότυπο συμπληρωμένου και υπογραμμένου εντύπου Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων φοίτησης.

Σημείωση: Οι πιστοποιήσεις εγγράφων θα πρέπει να γίνονται από πιστοποιών υπάλληλο στην χώρα διαμονής του φοιτητή.

Αφού λάβει τα πιο πάνω το Γραφείο Εισδοχής και δεδομένου ότι όλα τα πιο πάνω είναι ορθά συμπληρωμένα και πιστοποιημένα, θα ενημερώσει τον υποψήφιο φοιτητή ότι όλα τα έγγραφα του έχουν γίνει αποδεκτά επιβεβαιώνοντας έτσι την αποδοχή του στο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο αιτήθηκε εισδοχής.

ΒΗΜΑ 3 – ΠΛΗΡΩΜΗ

Αφού ενημερωθεί ο φοιτητής ότι όλα τα έγγραφα του έχουν γίνει αποδεκτά, ο φοιτητής θα πρέπει να καταβάλει τα σχετικά δίδακτρα (βλέπε έντυπο «Δίδακτρα και Τέλη Για Φοιτητές από Ελλάδα») για να κρατήσει την θέση του στο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο έχει γίνει δεκτός.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 Χειμερινό τετράμηνο 2022Εαρινό τετράμηνο 2023Καλοκαιρινή περίοδος 2023
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων23 Σεπτεμβρίου 202227 Ιανουαρίου 20233 Ιουνίου 2023
Εγγραφή στο κολέγιο3 Οκτωβρίου 20226 Φεβρουαρίου 202312 Ιουνίου 2023
Έναρξη μαθημάτων10 Οκτωβρίου 202213 Φεβρουαρίου 202319 Ιουνίου 2023

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, οι θέσεις δύναται να συμπληρωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Scroll to Top
Request Information
Please complete the information below and a member of American College staff will soon contact you.
* Compulsory
Newsletter Subscription
Be the first to find out about our new offers!
* Compulsory