Ενδό-επιχειρησιακή κατάρτιση

Το Κέντρο Εκπαίδευσης του American College αναλαμβάνει τη διοργάνωση και υλοποίηση ενδό-επιχειρησιακών σεμιναρίων στους ακόλουθους θεματικούς τομείς ή και σε άλλους τομείς:

Συγκεκριμένα, το Κέντρο μας διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης αποκλειστικά για τους εργαζόμενους μίας επιχείρησης. Τα σεμινάρια αυτά σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες κατάρτισης της συγκεκριμένης επιχείρησης με στόχο, μεταξύ άλλων, την αύξηση της παραγωγικότητας, την κάλυψη νομοθετικών ή άλλων υποχρεώσεων, την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας, την εκμάθηση νέων τεχνολογιών και άλλους τομείς που συνήθως απασχολούν μία επιχείρηση.

Τα ενδό-επιχειρησιακά σεμινάρια διεξάγονται στις εγκεκριμένες αίθουσες και εργαστήρια του American College ή σε κατάλληλο χώρο της επιχείρησης ή σε άλλους χώρους κατάρτισης και η υλοποίησή τους γίνεται σε χρόνο της επιλογής της επιχείρησης. Τα σεμινάρια αυτά ενδέχεται να επιχορηγηθούν εξ ολοκλήρου από την ΑνΑΔ, δηλαδή, μέχρι και στο 100% του κόστους.

Scroll to Top
Request Information
Please complete the information below and a member of American College staff will soon contact you.
* Compulsory
Newsletter Subscription
Be the first to find out about our new offers!
* Compulsory